Reglement

 1. Bestuursleden worden gekozen door de leden tijdens de ALV . Kandidaten kunnen zich tot 2 weken voor de ALV voor de verkiezing schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Tijdens de ALV wordt de kandidaat voorgesteld en zonder bezwaar gekozen als bestuurslid. Indien er meer dan 1 kandidaat is, moet er een stemming plaatsvinden tijdens de ALV.
 2. Bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging voorafgaand aan de verkiezing. Bestuursleden van de OVO mogen geen bestuursfunctie vertegenwoordigen in andere medische beroepsverenigingen. Leden van andere beroepsverenigingen kunnen geen lid worden van het bestuur, ook kunnen zij geen lid zijn van de kascommissie die jaarlijks de boekhouding van de penningmeester controleert.
 3. Het bestuur kiest een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
 4. De secretaris leidt de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de vergadering geleid door een ander bestuurslid.
 5. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 6. Besluitvorming binnen het bestuur vindt dan plaats wanneer tenminste 2/3 van het bestuur aanwezig is op de bestuursvergadering. Besluiten worden slechts genomen op basis van consensus.
 7. De voorzitter treedt naar buiten om het bestuursstandpunt te verwoorden. Indien om een bestuursstandpunt gevraagd wordt, dient dit te worden besproken binnen een bestuursvergadering, dan wel met minstens 1 lid van het dagelijks bestuur.
 8. De verdeling van de geldmiddelen van de vereniging vind plaats per jaar, conform de door de penningmeester vastgestelde begroting van het desbetreffende jaar.
 9. De contributie wordt jaarlijks door de penningmeester vastgesteld. Deze dient door het lid per vooruitbetaling, doch voor 1 maart van het lopende jaar te worden voldaan. Het lid kan kiezen om via automatische incasso de contributie te voldoen, indien hiervoor gekozen wordt, geldt een reductie van  7,50. De verantwoordelijkheid voor het voldoen van de contributie ligt bij het lid.
 10. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december van het verenigingsjaar te geschieden. Het lid ontvangt binnen 8 dagen na opzegging een bevestiging van ontvangst door de penningmeester. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het uitschrijven bij het kwaliteitsregister bij het LVO.
 11. Na betaling van de contributie kan men pas deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging.
 12. Er zijn bijscholingen exclusief voor leden van de OVO, hiervoor kan een niet lid zich niet opgeven tenzij zich alsnog opgeven als lid en gelijk de contributie voldoen.
 13. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste contact gegevens naar de vereniging toe. Zodat ze op de hoogte kunnen worden gehouden door mail, nieuwsbrief etc.
 14. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 15. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging onder toezicht van het bestuur.
 16. Alle uitgaande stukken van de vereniging worden namens het bestuur getekend door 1 bestuurslid, nadat het betrokken schrijven besproken en goedgekeurd is binnen een bestuursvergadering, dan wel ter goedkeuring is voorgelegd aan minstens 1 lid van het dagelijks bestuur.
 17. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd commissies, werkgroepen in te stellen. Deze organisaties zijn altijd verantwoording schuldig aan het dagelijks bestuur.
 18.  De vereniging kent de volgende soorten leden:
  1. Een algemeen lid. Welke in het bezit moet zijn van het diploma operatieassistent en moet tevens werkzaam zijn als operatieassistent
  2. Deze wordt voorgedragen door het bestuur en tijdens de ALV aangenomen. Ereleden betalen geen contributie.
 19. Het bestuur kan een geroyeerd lid na een desbetreffend verzoek van de betrokkene wederom toelaten. Aan die toelating kunnen voorwaarden verbonden zijn.
 20. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen tijdens de ALV vastgesteld worden, conform de statuten.
 21. Dit huishoudelijk reglement is aldus vastgesteld bij besluit van de ALV van 24 januari 2019 en treedt onmiddellijk in werking.