Bestuur

Voorzitter: Rajesh Raghoebir

Secretaris: Sonja Advokaat

Penningmeester: Ilse Hardenbol

Congres: Marjolein van Gessel

Scholing en website: Tamara van Vugt

Taken en bevoegdheden:

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en maximaal zeven personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van stemmen vereist van tenminste tweederde. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering het jaarverslag uit en doet, onder voorlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.